Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι μια Κυπριακή Εταιρεία Επενδύσεων;

Ως “ΕΠΕΥ” νοείται το πρόσωπο που ενεργεί βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια αρχή και παρέχει μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους ή / και εκτελεί μία ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση.

Πλεονεκτήματα των ΚΕΠΕΥ στην Κύπρο:

 • Διαβατήριο της ΕΕ.Μια εταιρεία επενδύσεων με άδεια στην Κύπρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Κύπρο σε όλες τις αγορές της ΕΕ, ενώ μπορεί επίσης να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτες χώρες.
 • Ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον. Η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές φόρου εισοδήματος στην ΕΕ και την Ευρωζώνη στο 12,5%. Η Κύπρος προσφέρει επίσης πλήρη απαλλαγή από το φόρο επί των κερδών από τη διαπραγμάτευση τίτλων και των αλλοδαπών μερισμάτων. Σε συνδυασμό με ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων περί διπλής φορολογίας, αυτό δίνει πολλές επιλογές για το διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.
 • Σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο.Η Κύπρος προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύγχρονο και διαφανές οικονομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Πολυεθνική Παρουσία. Υπάρχουν σήμερα πολλές ξένες τράπεζες με πλήρεις υπηρεσίες στην Κύπρο που εξυπηρετούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Κύπρο.
 • Αποτελεσματικότητα του κόστους. Οι αμοιβές επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα των υπηρεσιών.
 • Στρατηγική γεωγραφική θέση. Η Κύπρος έχει στρατηγική θέση στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, στη μέση των τριών ηπείρων, δηλαδή της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής, και προσφέρει μια πύλη στη Μέση Ανατολή.

Τεράστια πλεονεκτήματα των ΚΕΠΕΥ στην Κύπρο

Υπηρεσίες Ελέγχου και Κανονιστικής Αναφοράς

Η Yiallourides & Partners Ltd μπορεί να σας βοηθήσει με τα παρακάτω

 • Διενέργεια ελέγχου των καταστατικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Αναθεωρήστε τις εξαμηνιαίες εκθέσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Cysec Direct και έμμεσες φορολογικές υπηρεσίες
 • Φορολογικές συμβουλές και συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά με τις επιπτώσεις της κυπριακής φορολογίας και του ΦΠΑ που απορρέουν από τη λειτουργία μιας ΚΕΠΕΥ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης από φορολογική άποψη συμφωνιών και βασικών σχέσεων με επιχειρηματικούς συνεργάτες
 • Συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά με το δικαίωμα είσπραξης του ΦΠΑ που πραγματοποιείται για αγορές και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων μερικών μεθόδων απαλλαγής (κατανομής)
 • Προετοιμασία και υποβολή γραπτών αιτήσεων Φορολογίας και ΦΠΑ στις Κυπριακές Αρχές σχετικά με τη λειτουργία μιας ΚΕΠΕΥ
 • Παροχή βοήθειας σε ζητήματα φορολογίας και συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων ΦΠΑ
 • Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία αντιρρήσεων σχετικά με τις εκτιμήσεις που εγείρονται από τις αρχές ΦΠΑ και ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επαφής με τις Αρχές κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτιάσεων
 • Ανασκόπηση των υποβαλλόμενων δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΠΑ και βοήθεια για διορθώσεις λαθών και παραλείψεων, συμπεριλαμβανομένης της επαφής με τις Αρχές για την παροχή πληροφοριών

Μια ΚΕΠΕΥ πρέπει:

 • Καθιέρωση ικανοποιητικών πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών προσώπων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και τις Οδηγίες, καθώς και τους κατάλληλους κανόνες που διέπουν τις προσωπικές συναλλαγές των εν λόγω προσώπων
 • Τη διατήρηση και τη λειτουργία αποτελεσματικών οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων με σκοπό τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων που αποβλέπουν στην αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων από το να επηρεάζουν αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών της
 • Χρησιμοποιώντας κατάλληλα και συγκρίσιμα συστήματα, πόρους και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η κανονικότητα στην εκτέλεση επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

(ρε) Να διασφαλίζει ότι όταν βασίζεται σε τρίτο για την εκτέλεση επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ή επιχειρησιακών λειτουργιών που είναι κρίσιμες για την παροχή ικανοποιητικής εξυπηρέτησης στους πελάτες και για την εκτέλεση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε συνεχή βάση

(μι) Να διαθέτουν ισχυρές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης μιας σαφούς οργανωτικής δομής με σαφώς καθορισμένες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης

(φά) Θα πρέπει να τηρούνται αρχεία για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από αυτήν, οι οποίες θα είναι αρκετές ώστε να επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων του Νόμου και των οδηγιών και ειδικότερα να βεβαιώνεται ότι η ΚΕΠΕΥ έχει συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις της Σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες

(Η) Να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες διαδικασίες ταυτοποίησης πελάτη, τη συντήρηση αρχείων και την εσωτερική αναφορά, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και από οδηγίες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο ή / και στο άρθρο 20 του Νόμου

(Εγώ) Κατά την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες, να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κυριότητας των πελατών και να εμποδίσει τη χρήση μέσων και κεφαλαίων ενός πελάτη για ίδιο λογαριασμό εκτός από την ρητή συγκατάθεση του πελάτη

(κ) Θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν:

 • Τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μια οργανωτική δομή που προσδιορίζει σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο τις γραμμές αναφοράς και αναθέτει λειτουργίες και ευθύνες
 • Κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της ΚΕΠΕΥ
 • Επαρκή και εύρυθμα αρχεία της επιχείρησης και της εσωτερικής οργάνωσής της
 • Κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου που προσδιορίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της ΚΕΠΕΥ και καθορίζουν, κατά περίπτωση, το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να γίνει δεκτό από την ΚΕΠΕΥ
 • Κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εν λόγω πληροφοριών
 • Κατάλληλες πολιτικές για τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση, σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών, της διατήρησης των ουσιωδών δεδομένων και λειτουργιών και της διατήρησης επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η έγκαιρη ανάκτηση τέτοιων Δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη επανάληψη των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της
 • Αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τον εύλογο και άμεσο χειρισμό των καταγγελιών που υποβάλλονται από ιδιώτες πελάτες ή δυνητικούς ιδιώτες πελάτες και την τήρηση αρχείου κάθε καταγγελίας και των ενεργειών που έχουν αναληφθεί

(R) Συμμετέχουν σε ένα Σχέδιο Αποζημίωσης Επενδυτών που υπόκειται σε ετήσιες συνδρομές

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί πρέπει να είναι πλήρεις και ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΚΕΠΕΥ, ιδίως όταν λαμβάνονται υπόψη η φύση και το εύρος των επενδυτικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες δραστηριότητα.

Μια Κυπριακή Εταιρεία Επενδύσεων (CIF) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συναφείς υπηρεσίες

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη δραστηριότητα παροχής συμβουλών που έχει ως σκοπό να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.

Υπηρεσίες ελέγχου

Οι ελεγκτές, οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Υπηρεσίες συμμόρφωσης

Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εκθέσεων, που πληρούν τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες