Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Οι Λογιστικές Υπηρεσίες που θα χρειαστείτε

Παρέχουμε οικονομικά συμφέρουσες, υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τήρησης βιβλίων ώστε να σας διευκολύνουμε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο σε αυτό που κάνετε καλύτερα, δηλαδή στην ανάπτυξη της εταιρείας σας. Προκειμένου να λαμβάνετε τις πιο σωστές επαγγελματικές αποφάσεις είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτετε ορθά οικονομικά στοιχεία.

 

Η Yiallourides & Partners Limited παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 

 • Λογιστική εγγραφή δεδομένων (σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση)
 • Συμφωνία τραπεζικών καταστάσεων
 • Συμφωνία Εισπρακτέων και Πληρωτέων Λογαριασμών
 • Μητρώο πάγιων στοιχείων και χρονοδιαγράμματα απόσβεσης
 • Δημιουργία αναφορών για τη διαχείριση των λογαριασμών
 • Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
 • Τήρηση λογιστικών αρχείων

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επικοινωνήστε μαζί μας:


  Παροχή ορθών οικονομικών στοιχείων

  Συναφείς υπηρεσίες

  Υπηρεσίες ΦΠΑ

  VAT compliance is often a complex affair, especially when doing business in countries with different rules and regulations.

  Προσλήψεις και μισθοδοσία

  Η πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων μπορεί να είναι μια πολύ περίπλοκη και απογοητευτική διαδικασία, ειδικά όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς εργασίας.

  Υπηρεσίες ελέγχου

  Οι ελεγκτές, οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.