Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), έχει ανακοινώσει την έγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα €20 εκατ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για:

  • Εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση
  • Λογισμικά “off the shelf”
  • Εξειδικευμένα λογισμικά
  • Συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής
  • Καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/προτάσεις από 01.11.2022 μέχρι 31.12.2022. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων υπόκειται σε αναθεώρηση και θα οριστικοποιηθεί στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ), η οποία θα ανακοινωθεί από το ΥΕΕΒ σε κατοπινό στάδιο.

Η Yiallourides & Partners Ltd, κατά την 1η Προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης, είχε αναλάβει (ως Ανάδοχος) την διαδικασία πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των έργων που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου, αποκτώντας έτσι σημαντική εμπειρία και ουσιαστικές γνώσεις ως προς τις απαιτήσεις του Σχεδίου, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης όσο και σε επίπεδο τεκμηρίωσης των σχετικών δαπανών.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεση μας να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης, παρέχοντας παράλληλα (αν το επιθυμείτε) πρόσβαση σε έμπειρους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν στον σχεδιασμό συγκεκριμένων προτάσεων και λύσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Διευκρινίζεται, ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν μέρος των επιλέξιμων δαπανών του Έργου που επιχορηγείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο haigo@ayca.com.cy ή στο τηλέφωνο 25 443132.